CASH-EXPERT.ES CASH-EXPERT EU TEL. +34 91 330 51 35
RADNO VRIJEME: PON-PET 08:00-19:00 SUB 09:00-15:00

Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR) 

TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Cash-Expert S.L., OIB: 45946454923, sa sjedištem na adresi Av. Diagonal 468/8, 08006 Barcelona, Španjolska. 

TKO JE IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Call 2 Collect d.o.o., OIB: 12525427524, sa sjedištem na adresi Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Dakle, jako je širok spektar što su osobni podaci, no jednostavnije rečeno to su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, povijest bolesti, popis najdraže literature ili pjesama, itd., odnosno bilo koji  podaci koji mogu dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja pojedinca. Ističemo da i prije prikupljanja osobnih podataka subjekt koji ih prikuplja ima obvezu pružanja informacija u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

Slijedom navedenog tu spadaju sljedeći podaci:

 • koje ispitanik usmeno ili pismeno (e-mail, sms, Viber, WhatsApp) priopći društvu Cash-Expert S.L. i to :
 • u bilo kakvoj komunikaciji sa Društvom, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju emailom, sms-om, Viberom ili WhatsAppom;
 • ugovaranjem zajma kod društva Cash-Expert S.L.
 • u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda
 • sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata društva Cash-Expert S.L.
 • koje društvo Cash-Expert S.L. sazna na osnovi toga što klijentu pruža financijske usluge davanja zajma i s njima povezane usluge (prolongiranje zajma)

 PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke društvo Cash-Expert S.L. prikuplja izravno od ispitanika (klijenta) prilikom podnošenja zahtjeva za zajam. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi i pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima, i uzimajući u obzir iznimke od obveza informiranja.

Cash-Expert S.L. putem svoje web stranice i mobilne aplikacije može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica i mobilne aplikacije samo ako korisnik za iste da online privolu za davanje osobnih podataka društvu Cash-Expert S. L.. Društvo Cash-Expert S.L. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice i mobilne aplikacije.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1) Ispunjenje zakonskih obveza društva Cash-Expert S.L. ili druge svrhe zakonom određene, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane nadležnih tijela. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza te društvo Cash-Expert S.L. može odbiti dati zajam u slučaju da potencijalni klijent ne dostavi zakonom propisane podatke koji su potrebni kako bi se sklopio ugovor o zajmu.

2) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik (klijent) ugovorna strana. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno. Ako ispitanik (klijent) odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik (klijent) ugovorna  strana, uključujući i osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da društvo Cash-Expert S.L. neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos, odnosno ugovor o zajmu.

3) Privola ispitanika

 • za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih društvo Cash-Expert S.L. može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama društva Cash-Expert S.L. te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s društvom Cash-Expert S.L. u okviru kojeg društvo Cash-Expert S.L. može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih zajmova na temelju izrađenog profila, što može uključivati i automatizirano pojedinačno donošenje odluka;
 • ispitanik (klijent) može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te društvo Cash-Expert S.L. neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik (klijent) uskrati privolu za davanje osobnih podataka.
 • Legitimni interes društva Cash-Expert S.L., uključuje:
  • davanje zajmova, odnosno sklapanje ugovora o zajmu
  • svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja potencijalnih 
  • klijenata u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u te svrhe
  • poduzimanje mjera radi osiguranja naplate izdanih zajmova (ovršni postupak)

Ako društvo Cash-Expert S.L. obrađuje osobne podatke ispitanika (klijenta) na temelju legitimnog interesa,  uvijek se vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama te se osobito vodi računa o tome da su njegovi interesi ispred interesa društva Cash-Expert S.L. na kojima temelji obradu osobnih podataka. 

PRAVO NA LJUDSKU INTERVENCIJU KOD IZVRŠITELJA OBRADE

Za sva pitanja, promjene i prijave vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka u društvu Call 2 Collect d.o.o. kao izvršitelja obrade, obratite se  na e-mail: [email protected] , kontakt telefon: 01 2230 175.

OSOBNI PODACI SE PRIKUPLJAJU IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA:

 • utvrđivanje potrebe korisnika, a sve vezano uz registriranu djelatnost društva Cash-Expert S.L.
 • unaprjeđenje usluge
 • unaprjeđenje funkcionalnosti web stranica.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRI PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ZAJAM (ne nužno ovim redoslijedom):

 1. Osobni podaci (ime i prezime, OIB, adresa)
 2. Broj računa
 3. Kontakt podaci
 4. Podaci o zaposlenju i primanjima (platne liste)
 5. Podaci o poslodavcu
 6. Slika (selfie) klijenta uz osobnu iskaznicu (za klijente koji prvi put podnose zahtjev za zajam)

PRIVOLA

Ispitanik (klijent) prilikom podnošenja online zahtjeva za zajam, izričito izjavljuje da je Cash-Expertu S.L. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (ime, prezime, OIB, spol, e-mail, adresa, datum rođenja, poslovna banka i broj računa poslovne banke, fotografija ispitanika (klijenta) uz osobnu iskaznicu, broj mobitela, broj fiksnog telefona, naziv poslodavca, sjedište poslodavca i naziv radnog mjesta) te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.

Ispitanik (klijent) prilikom podnošenja online zahtjeva za zajam izričito izjavljuje da je Cash-Expertu S.L. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje ranije navedene svoje osobne podatke te izričito dozvoljava da se istima koristi u cilju nedvojbene identifikacije ispitanika (klijenta) radi sklapanja ugovora o zajmu između društva Cash-Expert S.L. i ispitanika (klijenta).

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije zajma, što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka nadležnim državnim tijelima na njihov zahtjev te u slučaju pokretanja ovršnog postupka (odvjetničkom uredu koji zastupa Cash-Expert S.L. u ovršnom postupku), a sve u skladu sa primjenjivim propisima RH i EU.

Korištenjem web stranice i mobilne aplikacije društva Cash-Expert S.L. i ostavljanjem svojih osobnih podataka (pri podnošenju zahtjeva za zajam) ispitanik (klijent) izričito dozvoljava društvu Cash-Expert S.L. da osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da se ispitaniku (klijentu) može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon, sms, WhatsApp, Viber, e-mail, pisano i sl.), u svrhu obavijesti o obvezama prema ugovoru o zajmu koji je ispitanik (klijent) sklopio sa društvom Cash-Expert S.L. Adresa elektronske pošte koju ispitanik (klijent) upiše u online obrazac na stranici www.cash-expert.com neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte (spam).

Ispitanik (klijent) je suglasan te daje društvu Cash-Expert S.L. izričito pravo na obavještavanje vezano uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte.

Društvo Cash-Expert S.L. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka ispitanika (klijenta), osim u slučaju kada je to nužno kako bi se ispunila zakonska obveza ili obveze koje pred Društvo stave ovlaštena tijela. Kako bi društvo Cash-Expert S.L. postupilo u skladu s Općim uvjetima ili zaštitilo svoja prava i kako bi zaštitilo sigurnost i prava javnosti ili drugih ispitanika (klijenata), a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena, Cash-Expert S.L. zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze. 

PRAVO NA OPOZIV PRIVOLE

Ispitanik (klijent) ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, a isto mu je omogućeno:

 • osobno u sjedištu Cash-Expert S.L. na adresi Avenida Diagonal 468/8, 08006, Barcelona, Španjolska
 • putem poziva na telefon: +34 91 330 51 35
 • elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]
 • pisanim putem na adresu Cash-Expert S.L. Avenida Diagonal 468/8, 08006, Barcelona, Španjolska.

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

PRAVO NA BRISANJE („PRAVO NA ZABORAV”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako je ispitanik (klijent) povukao svoju privolu za obradu osobnih podataka, ukoliko se osobni podaci nezakonito obrađuju ili ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu/e za koju/e su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, ukoliko primjenjivi propisi RH nalažu da se osobni podaci moraju čuvati duže vrijeme ili trajno, društvo Cash-Expert S.L. neće biti u mogućnosti obrisati navedene osobne podatke, a sve radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Ispitanik (klijent) ima pravo ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Ograničenje obrade osobnih podataka se može tražiti primjerice ako ispitanik (klijent) podnese prigovor na obradu podataka, a sumnja se u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, dok istovremeno ispitanik (klijent) ne želi da se ti podaci izbrišu, ili su potrebni ispitaniku (klijentu) radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Osobni podaci ispitanika (klijenta) mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

 1. a) privole ispitanika (klijenta)
 2. b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 3. c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama, kao što su npr. Fina, Ministarstvo financija – Porezna uprava, MUP RH i sl., kojima je društvo Cash-Expert S.L. obvezno dostaviti te podatke na temelju primjenjivih propisa. 

PRAVO NA PRIGOVOR

U svakom ste trenutku ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnosi na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene podatke ćemo izbrisati i prestati obrađivati, osim ako za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

PRAVO NA PRITUŽBU NADZORNOM TIJELU

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/ , tel.: +385 1 4609 000.

PRAVO NA PRISTUP I ISPRAVAK PODATAKA

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Zahtjev za ažuriranjem ili ispravkom podataka može se poslati na slijedeću adresu elektroničke pošte:

[email protected] 

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korištenjem web stranice i mobilne aplikacije društva Cash-Expert S.L. preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način i lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe. 

SSL CERTIFIKAT I SIGURNOST PROTOKA INFORMACIJA

Društvo Cash-Expert S.L. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih na poslužitelju i na putu od i do poslužitelja, a najvažnija mjera je instaliranje SSL certifikata (https://). SSL ili Secure Socket Layer certifikat je mala datoteka koja digitalno povezuje kriptografski ključ s podatcima društva Cash-Expert S.L., a služi za sigurnost komunikacije između poslužitelja i ispitanika (klijenta). Uloga SSL certifikata je da kriptira podatke koji stižu na poslužitelj odnosno koji dolaze sa poslužitelja. Izvan svega navedenog i web stranice društva, Cash-Expert S.L. ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje društvo Cash-Expert S.L. niti primjenom stručne pažnje nije moglo predvidjeti, niti ne može utjecati. 

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Društvo Cash-Expert S.L. na svojoj web stranici koristi kolačiće. Kolačić (Cookie) je kratak tekst koji Vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokaciju koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o Vašem posjetu. To može učiniti Vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom. Cash-Expert S.L. kolačiće koristi samo da bi se znalo odakle ste došli na našu web stranicu i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za Vaše ime i prezime, ali mogu doći u vezu sa Vašom IP adresom, a vezani su isključivo za Vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer društvo Cash-Expert S.L. nikada ne zna niti pokušava saznati tko ste Vi osobno.

Više pod „Pravila o kolačićima“ na sljedećem linku:

https://cash-expert.com/documents/pravila-o-kolacicima.pdf

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Web stranice društva Cash-Expert S.L. sadrže  dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo Cash-Expert S.L. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet sjedištima te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Društvo Cash-Expert S.L. ne preuzima bilo kakvu odgovornost i ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranice www.cash-expert.com  ili je na bilo koji način uz to povezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice www.cash-expert.com  te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice www.cash-expert.com

Društvo Cash-Expert S.L. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u bazama podataka koje nadzire. Izvan svega navedenog, društvo Cash-Expert S.L. ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a koje društvo Cash-Expert S.L. ne može predvidjeti niti na iste utjecati.

Društvo Cash-Expert S.L. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s društvom Cash-Expert S.L., niti podupiranja takvih internet sjedišta od strane društva Cash-Expert S.L.

Društvo Cash-Expert S.L. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranica www.cash-expert.com  funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Ranije navedena web stranica  povremeno može biti nedostupna zbog različitih tehničkih poteškoća.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na email [email protected]  

Društvo Cash-Expert S.L. će odgovoriti na sve prigovore u roku od 15 dana od primitka istih.

TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Cash-Expert S.L., OIB: 45946454923, sa sjedištem na adresi Av. Diagonal 468/8, 08006 Barcelona, Španjolska. 

TKO JE IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Call 2 Collect d.o.o., OIB: 12525427524, sa sjedištem na adresi Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Dakle, jako je širok spektar što su osobni podaci, no jednostavnije rečeno to su: ime i prezime, identifikacijski broj, slika, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, povijest bolesti, popis najdraže literature ili pjesama, itd., odnosno bilo koji  podaci koji mogu dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja pojedinca. Ističemo da i prije prikupljanja osobnih podataka subjekt koji ih prikuplja ima obvezu pružanja informacija u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

Slijedom navedenog tu spadaju sljedeći podaci:

 •     
 • koje ispitanik usmeno ili pismeno (e-mail, sms, Viber, WhatsApp) priopći društvu Cash-Expert S.L. i to :
 •     
 • u bilo kakvoj komunikaciji sa Društvom, neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničenja telefonsku komunikaciju, komunikaciju emailom, sms-om, Viberom ili WhatsAppom;
 •     
 • ugovaranjem zajma kod društva Cash-Expert S.L.
 •     
 • u zahtjevima i obrascima za ugovaranje usluga i proizvoda
 •     
 • sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva klijenata društva Cash-Expert S.L.
 •     
 • koje društvo Cash-Expert S.L. sazna na osnovi toga što klijentu pruža financijske usluge davanja zajma i s njima povezane usluge (prolongiranje zajma)

 PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke društvo Cash-Expert S.L. prikuplja izravno od ispitanika (klijenta) prilikom podnošenja zahtjeva za zajam. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba, ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, prema potrebi i pravo na informaciju o tome dolaze li njegovi osobni podaci iz javno dostupnih izvora, a sve u skladu s važećim propisima, i uzimajući u obzir iznimke od obveza informiranja.

Cash-Expert S.L. putem svoje web stranice i mobilne aplikacije može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica i mobilne aplikacije samo ako korisnik za iste da online privolu za davanje osobnih podataka društvu Cash-Expert S. L.. Društvo Cash-Expert S.L. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice i mobilne aplikacije.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1) Ispunjenje zakonskih obveza društva Cash-Expert S.L. ili druge svrhe zakonom određene, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane nadležnih tijela. Obrada takvih osobnih podataka zakonska je obveza te društvo Cash-Expert S.L. može odbiti dati zajam u slučaju da potencijalni klijent ne dostavi zakonom propisane podatke koji su potrebni kako bi se sklopio ugovor o zajmu.

2) Sklapanje i izvršenje ugovora u kojem je ispitanik (klijent) ugovorna strana. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno. Ako ispitanik (klijent) odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik (klijent) ugovorna  strana, uključujući i osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe upravljanja rizicima na način i u opsegu propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da društvo Cash-Expert S.L. neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos, odnosno ugovor o zajmu.

3) Privola ispitanika

 •     
 • za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih društvo Cash-Expert S.L. može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama društva Cash-Expert S.L. te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa s društvom Cash-Expert S.L. u okviru kojeg društvo Cash-Expert S.L. može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih zajmova na temelju izrađenog profila, što može uključivati i automatizirano pojedinačno donošenje odluka;
 •     
 • ispitanik (klijent) može u svakom trenutku povući prethodno dane privole te se ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za navedene svrhe dobrovoljno je te društvo Cash-Expert S.L. neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako ispitanik (klijent) uskrati privolu za davanje osobnih podataka.
 •     
 • Legitimni interes društva Cash-Expert S.L., uključuje:     
  •         
  • davanje zajmova, odnosno sklapanje ugovora o zajmu
  •         
  • svrhe izravnog marketinga i istraživanja tržišta i mišljenja potencijalnih 
  •         
  • klijenata u mjeri u kojoj se nisu usprotivili obradi podataka u te svrhe
  •         
  • poduzimanje mjera radi osiguranja naplate izdanih zajmova (ovršni postupak)
  •     
      

Ako društvo Cash-Expert S.L. obrađuje osobne podatke ispitanika (klijenta) na temelju legitimnog interesa,  uvijek se vodi računa o njegovim interesima i temeljnim pravima i slobodama te se osobito vodi računa o tome da su njegovi interesi ispred interesa društva Cash-Expert S.L. na kojima temelji obradu osobnih podataka. 

PRAVO NA LJUDSKU INTERVENCIJU KOD IZVRŠITELJA OBRADE

Za sva pitanja, promjene i prijave vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka u društvu Call 2 Collect d.o.o. kao izvršitelja obrade, obratite se  na e-mail: [email protected] , kontakt telefon: 01 2230 175.

OSOBNI PODACI SE PRIKUPLJAJU IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA:

 •     
 • utvrđivanje potrebe korisnika, a sve vezano uz registriranu djelatnost društva Cash-Expert S.L.
 •     
 • unaprjeđenje usluge
 •     
 • unaprjeđenje funkcionalnosti web stranica.

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRI PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA ZAJAM (ne nužno ovim redoslijedom):

 1.     
 2. Osobni podaci (ime i prezime, OIB, adresa)
 3.     
 4. Broj računa
 5.     
 6. Kontakt podaci
 7.     
 8. Podaci o zaposlenju i primanjima (platne liste)
 9.     
 10. Podaci o poslodavcu
 11.     
 12. Slika (selfie) klijenta uz osobnu iskaznicu (za klijente koji prvi put podnose zahtjev za zajam)

PRIVOLA

Ispitanik (klijent) prilikom podnošenja online zahtjeva za zajam, izričito izjavljuje da je Cash-Expertu S.L. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (ime, prezime, OIB, spol, e-mail, adresa, datum rođenja, poslovna banka i broj računa poslovne banke, fotografija ispitanika (klijenta) uz osobnu iskaznicu, broj mobitela, broj fiksnog telefona, naziv poslodavca, sjedište poslodavca i naziv radnog mjesta) te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.

Ispitanik (klijent) prilikom podnošenja online zahtjeva za zajam izričito izjavljuje da je Cash-Expertu S.L. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje ranije navedene svoje osobne podatke te izričito dozvoljava da se istima koristi u cilju nedvojbene identifikacije ispitanika (klijenta) radi sklapanja ugovora o zajmu između društva Cash-Expert S.L. i ispitanika (klijenta).

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije zajma, što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka nadležnim državnim tijelima na njihov zahtjev te u slučaju pokretanja ovršnog postupka (odvjetničkom uredu koji zastupa Cash-Expert S.L. u ovršnom postupku), a sve u skladu sa primjenjivim propisima RH i EU.

Korištenjem web stranice i mobilne aplikacije društva Cash-Expert S.L. i ostavljanjem svojih osobnih podataka (pri podnošenju zahtjeva za zajam) ispitanik (klijent) izričito dozvoljava društvu Cash-Expert S.L. da osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da se ispitaniku (klijentu) može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon, sms, WhatsApp, Viber, e-mail, pisano i sl.), u svrhu obavijesti o obvezama prema ugovoru o zajmu koji je ispitanik (klijent) sklopio sa društvom Cash-Expert S.L. Adresa elektronske pošte koju ispitanik (klijent) upiše u online obrazac na stranici www.cash-expert.com neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte (spam).

Ispitanik (klijent) je suglasan te daje društvu Cash-Expert S.L. izričito pravo na obavještavanje vezano uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte.

Društvo Cash-Expert S.L. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka ispitanika (klijenta), osim u slučaju kada je to nužno kako bi se ispunila zakonska obveza ili obveze koje pred Društvo stave ovlaštena tijela. Kako bi društvo Cash-Expert S.L. postupilo u skladu s Općim uvjetima ili zaštitilo svoja prava i kako bi zaštitilo sigurnost i prava javnosti ili drugih ispitanika (klijenata), a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena, Cash-Expert S.L. zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze. 

PRAVO NA OPOZIV PRIVOLE

Ispitanik (klijent) ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, a isto mu je omogućeno:

 •     
 • osobno u sjedištu Cash-Expert S.L. na adresi Avenida Diagonal 468/8, 08006, Barcelona, Španjolska
 •     
 • putem poziva na telefon: +34 91 330 51 35
 •     
 • elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected]
 •     
 • pisanim putem na adresu Cash-Expert S.L. Avenida Diagonal 468/8, 08006, Barcelona, Španjolska.

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

PRAVO NA BRISANJE („PRAVO NA ZABORAV”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako je ispitanik (klijent) povukao svoju privolu za obradu osobnih podataka, ukoliko se osobni podaci nezakonito obrađuju ili ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu/e za koju/e su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, ukoliko primjenjivi propisi RH nalažu da se osobni podaci moraju čuvati duže vrijeme ili trajno, društvo Cash-Expert S.L. neće biti u mogućnosti obrisati navedene osobne podatke, a sve radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Ispitanik (klijent) ima pravo ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Ograničenje obrade osobnih podataka se može tražiti primjerice ako ispitanik (klijent) podnese prigovor na obradu podataka, a sumnja se u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, dok istovremeno ispitanik (klijent) ne želi da se ti podaci izbrišu, ili su potrebni ispitaniku (klijentu) radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Osobni podaci ispitanika (klijenta) mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

 1.     
 2. a) privole ispitanika (klijenta)
 3.     
 4. b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka
 5.     
 6. c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Osobni podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama, kao što su npr. Fina, Ministarstvo financija – Porezna uprava, MUP RH i sl., kojima je društvo Cash-Expert S.L. obvezno dostaviti te podatke na temelju primjenjivih propisa. 

PRAVO NA PRIGOVOR

U svakom ste trenutku ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnosi na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene podatke ćemo izbrisati i prestati obrađivati, osim ako za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

PRAVO NA PRITUŽBU NADZORNOM TIJELU

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/ , tel.: +385 1 4609 000.

PRAVO NA PRISTUP I ISPRAVAK PODATAKA

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Zahtjev za ažuriranjem ili ispravkom podataka može se poslati na slijedeću adresu elektroničke pošte:

[email protected] 

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korištenjem web stranice i mobilne aplikacije društva Cash-Expert S.L. preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način i lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe. 

SSL CERTIFIKAT I SIGURNOST PROTOKA INFORMACIJA

Društvo Cash-Expert S.L. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih na poslužitelju i na putu od i do poslužitelja, a najvažnija mjera je instaliranje SSL certifikata (https://). SSL ili Secure Socket Layer certifikat je mala datoteka koja digitalno povezuje kriptografski ključ s podatcima društva Cash-Expert S.L., a služi za sigurnost komunikacije između poslužitelja i ispitanika (klijenta). Uloga SSL certifikata je da kriptira podatke koji stižu na poslužitelj odnosno koji dolaze sa poslužitelja. Izvan svega navedenog i web stranice društva, Cash-Expert S.L. ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje društvo Cash-Expert S.L. niti primjenom stručne pažnje nije moglo predvidjeti, niti ne može utjecati. 

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Društvo Cash-Expert S.L. na svojoj web stranici koristi kolačiće. Kolačić (Cookie) je kratak tekst koji Vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokaciju koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o Vašem posjetu. To može učiniti Vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom. Cash-Expert S.L. kolačiće koristi samo da bi se znalo odakle ste došli na našu web stranicu i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za Vaše ime i prezime, ali mogu doći u vezu sa Vašom IP adresom, a vezani su isključivo za Vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer društvo Cash-Expert S.L. nikada ne zna niti pokušava saznati tko ste Vi osobno.

Više pod „Pravila o kolačićima“ na sljedećem linku:

https://cash-expert.com/documents/pravila-o-kolacicima.pdf

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Web stranice društva Cash-Expert S.L. sadrže  dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo Cash-Expert S.L. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet sjedištima te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Društvo Cash-Expert S.L. ne preuzima bilo kakvu odgovornost i ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranice www.cash-expert.com  ili je na bilo koji način uz to povezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice www.cash-expert.com  te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice www.cash-expert.com

Društvo Cash-Expert S.L. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u bazama podataka koje nadzire. Izvan svega navedenog, društvo Cash-Expert S.L. ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a koje društvo Cash-Expert S.L. ne može predvidjeti niti na iste utjecati.

Društvo Cash-Expert S.L. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s društvom Cash-Expert S.L., niti podupiranja takvih internet sjedišta od strane društva Cash-Expert S.L.

Društvo Cash-Expert S.L. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranica www.cash-expert.com  funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Ranije navedena web stranica  povremeno može biti nedostupna zbog različitih tehničkih poteškoća.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na email [email protected]  

Društvo Cash-Expert S.L. će odgovoriti na sve prigovore u roku od 15 dana od primitka istih.

Jednostavan i jasan izračun pristojbe.
Bez skrivenih troškova.

Podaci za uplatu

IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 24-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-24-12345)

CASH-EXPERT

Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8
08006 Barcelona, Spain
+34 91 330 51 35
+34 93 502 37 98
[email protected]

NIF: B67059188

PODACI ZA UPLATU
IBAN: HR4824850031190000662
Model: HR00
Poziv na broj odobrenja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. 24-12345)
Opis plaćanja:
7-znamenkasti broj zajma
(npr. ES-24-12345)

DOSTAVA DOKUMENTACIJE:

Whatsapp (+34 677 64 93 16)
Viber (+34 677 64 93 16)

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak-petak 08:00-19:00
subota 09:00-15:00

KAKO SE PRIJAVITI

1. Odaberite željeni iznos zajma.
2. Registrirajte se i ispunite Zahtjev za zajam.
3. Priložite potrebnu dokumentaciju online.
4. Nakon što dobijete obavijest da je Vaš zajam odobren,
OBAVEZNO pošaljite SMS poruku sadržaja:
"ŽELIM ISPLATU ODOBRENOG ZAJMA ES-XX-XXXXX"
na broj mobitela: 810006, kojom potvrđujete da želite isplatu Zajma sukladno općim uvjetima ugovora o zajmu.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Poslovni partner za naplatu potraživanja u Republici Hrvatskoj

Call 2 Collect d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
tel. 01 2230 175
[email protected]

RADNO VRIJEME:
ponedjeljak-petak 08:00-19:00

POVRAT ZAJMA

IZUZETNO JE VAŽNO DA ZAJAM VRATITE U UGOVORENOM ROKU

Ukoliko unaprijed vidite da nećete biti u mogućnosti izvršiti povrat zajma u cijelosti i
na vrijeme, odmah nas kontaktirajte radi prolongata roka otplate zajma.
Pročitajte upute Što je prolongat i kako produžiti rok otplate zajma.

Pravovremenim prolongatom roka otplate zajma zadržavate pozitivan kreditni rejting.

Ukoliko ne izvršite povrat zajma na vrijeme:

INFO: +34 91 330 51 35
INFO: +385 1 5507 755